Organisation

Bestyrelse:

Hjortespringkollegiet har siden oktober 1981 været en selvejende institution, underlagt boligministeriets bekendtgørelse. Bestyrelsen er sammensat af: 2 folkevalgte fra Herlev kommune. 2 uddannelsesrepræsentanter med tilknytning til kollegiet, samt 2 beboer-repræsentanter.

Formand:
Lars Mann Pedersen - udpeget af kommunalbestyrelsen
Næstformand:
Mie Alsig Jensen - beboer
Bestyrelsesmedlemme
Helle Schousboe - VUC
Jesper Stensbo Knudsen - DTU
Michelle Amuindsen - udpeget af kommunalbestyrelsen
Malene Feldtmann - beboer

Ønsker du kontakt til et af kollegiets bestyrelsesmedlemmer kontakt venligst kollegiets daglige leder på tlf. 77 30 95 00 eller på e-mail kontor@hjortespring.dk

Beboerrådet:
Beboerrådet er krumtappen i beboerdemokratiet på Hjortespringkollegiet og har eksisteret siden den Selvejende institution Hjortespringkollegiet blev oprettet i 1981.
Rådet består af en repræsentant og en suppleant for hver af kollegiets 24 køkkener. Repræsentanten har stemmeret, og i dennes fravær, mod fuldmagt, suppleanten.
Beboerrådet mødes 10 gange årligt for at drøfte de "store" linier omkring kollegiet. Beboerrådets arbejdsopgaver er defineret i beboerforeningens vedtægter. Dagsordenen for beboerrådsmøderne er ligeledes vedtægtsbestemt. Det er beboerrådet der tegner beboerforeningen.
2 gange årligt afholdes et beboermøde. Det er kollegiets næstøverste organ. I februar skal beboermødet forholde sig til det kommende studieårs budget, inden det bliver forelagt kollegiets bestyrelse. Det er her man ud fra almindelige demokratiske principper kan yde indflydelse på vedligeholdelsen, driften og huslejegrundlaget.
I oktober bliver der afholdt et regnskabsmøde, hvor alle relevante regnskaber bliver forelagt til beboermødets godkendelse, inden de sendes videre til bestyrelsen. Det er ligeledes på oktober mødet der er valg til bestyrelsen. En beboervalgt bestyrelsesrepræsentant sidder 2 år i bestyrelsen. Genvalg kan opnås.
Til at varetage de daglige opgaver, har beboerrådet nedsat et forretningsudvalg. Medlemmer i forretningsudvalget bliver valg på beboerrådsmøderne. Udvalget består af 7 - 11 personer og konstituerer sig med en formand, næstformand og kassere. Det er formanden der repræsenterer foreningen ud af huset. Forretningsudvalget fører tilsyn med alle nedsatte udvalg, forestår den interne kommunikation og er arbejdsgiver for kollegiets bar.
Forretningsudvalget mødes 1 gange i måneden med den daglige leder for at planlægge kommende opgaver og følge op på resultater.

Foreningens formand kan kontaktes på e-mail: formand@hjortespring.dk.

Forretningsfører:
Hjortespringkollegiet har siden 1981 benyttet Dansk almennyttigt Boligselskab som forretningsfører. I daglig tale kaldet DAB.

DAB adresse er:
Dansk alm. Boligselskab
Finsensvej 35
2000 Frederiksberg C

Tlf.: 77320000 - Fax: 77320001 - E-mail: dab@dabbolig.dk

Kontaktpersoner i boligselskabet:
Sagsbehandler Janni Spang
Inspektør Hans Larsen
Udlejningen Arne Nygaard
Debitor afd. Arne Nygaard